انفال ۲: جنگ بدر، سنت الهی، خطاب‌های درون قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره انفال، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۱

۱- مروری بر جلسه قبل سنت الهی در قالب جنگ

جلسۀ قبل در مورد موضوعاتی که مربوط به سورۀ انفال بود صحبت کردم. روی چندتا نکته تأکید کردم، بیشتر از همه اینکه این سوره یک ویژگی که دارد، تقریباً همه‌اش در مورد مسئلۀ جنگ است به ‌وقایع جنگ بدر و اتفاقات بعد از جنگ بدر دارد اشاره می‌کند ولی اینکه نکتة خاصی در آن‌ جنگ‌ها بوده و مثلاً سوره به ‌نوعی در مورد آن جنگ است، تصور اشتباهی است.

اتفاقاً این سوره کاری که دارد می‌کند این است که به مؤمنینی که در آن زمان زندگی می‌کنند و همۀ مؤمنینی که بعداً می‌آیند بفهماند این جنگ‌ها که در زمان پیغمبر اتفاق افتاده چیزی نیست به غیر از ادامۀ همان سنت الهی که پیامبری ظهور می‌کند، قومی در مقابل او هستند که ایمان نمی‌آورند و کار به جایی می‌رسد که قصد قتل یا آسیب رساندن پیامبر و مؤمنین را دارند.

0 دیدگاه

انفال ۱: مقدمه سوره، جنگ، سنت الهی و قتال

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره انفال، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، ۱۳۹۱

۱- ابتدای سوره، مقدمه سوره‌های قرآن

من یک مقدار شبیه بحث‌هایی که در مورد سورۀ نساء کردم در این جلسه مقدماتی را می‌گویم و بعضی از جزئیات سوره را می‌گذاریم برای جلسۀ آینده. بگذارید به ‌عنوان مقدمه در مورد سورۀ انفال از این آیۀ اول شروع کنم که فکر می‌کنم به مناسبت‌هایی قبلاً در جلسات به این آیه به ‌عنوان یکی از آیه‌هایی که آیه‌های اول سوره هستند و به ‌عنوان یکی از شواهدی که چقدر سوره‌های قرآن متنوع و جالب شروع می‌شوند چند بار اشاره کرده‌ام.

0 دیدگاه
بستن منو