آمریکا، به چهار روایت ۴

بسم الله الرحمن الرحیم

آمریکا، جلسه‌ی چهارم، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۷

من به نظرم آمد ادامه و پایان مباحث پیشین در جمع خصوصی‌تری مطرح شود. البته نه به خاطر نوع محتوای جلسه بلکه به خاطر تفاوت و وابستگی مطالب این جلسه به جلسات پیشین. تا حدی عنوان آن جلسات و نزدیکی به انتخابات اوباما باعث جذب مخاطبانی شد که هدف آن سخنرانی‌ها نبودند. مروری بر مطالب جلسات پیشین می‌کنیم:

۱- مروری بر مطالب جلسات پیشین

۱-۱ دو دیدگاه متضاد نسبت به آمریکا

پیش‌تر بیان شد که دو دیدگاه متضاد نسبت به آمریکا وجود دارد که یکی از درون و دیگری از بیرون آمریکا نمایندگی می‌شود.

0 دیدگاه

آمریکا، به چهار روایت ۳

بسم الله الرحمن الرحیم

آمریکا، جلسه‌ی سوم، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۷

۱- مروری بر مطالب جلسه‌ی پیشین

همان‌طور که جلسه پیشین بیان شد، دو روایت در باب آمریکا نظیر نگاه به فردی از منظر درونی و بیرونی است. مثلاً اگر با زندگی هیتلر آشنا باشید می‌بینید که برخلاف رفتارش چه نیات و حالات ذهنی متعالی‌ای داشته است. اشکال روایت اول این است که رفتارهای بیرونی را می‌بیند و به اشتباه استنتاج‌هایی از درون آمریکا می‌کند. اشکال روایت دوم نیز این است که چون از منظر فردی است که درون آمریکا زیست می‌کند، استنتاج‌های نادرستی نسبت به رفتار بیرونی آمریکا دارد.

0 دیدگاه

آمریکا، به چهار روایت ۲

بسم الله الرحمن الرحیم

آمریکا، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۷

۱-  بررسی نقدها به روایت دوم

در این جلسه، بعد از بیان روایت دوم که جانب‌دارانه و مثبت است، باید سعی کرد به انتقادات جدی به این روایت پاسخ گفت.

۱-۱ نبود دموکراسی واقعی در حاکمیت آمریکا

انتقاد اول این است که برخلاف آنچه بیان شد سیاست آمریکا صرفاً نوعی فریب اذهان عمومی است و خبری از دموکراسی نیست. البته این انتقاد، دو روایت ضعیف و قوی دارد. روایت ضعیف این است که آنچه در صحنه‌ی سیاست و حاکمیت دیده می‌شود با آنچه در واقع است، فاصله‌ی زیادی دارد.

0 دیدگاه

آمریکا، به چهار روایت ۱

بسم الله الرحمن الرحیم

آمریکا، به چهار روایت، جلسه‌ی ۱، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۷

قرار شده است که در این سلسله جلسات به موضوع آمریکا بپردازیم و سه دیدگاه متفاوت راجع به کشور آمریکا را مورد بررسی قرار دهیم. یک نکته‌ی مقدماتی این است که صبغه‌ی بحث ما بیش از آن که سیاسی باشد، در حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاست است. در نوع نگاه فلسفه‌ی سیاست، هویت آمریکا غیر از لحاظ آن به‌صورت یک کشور خاص و در مرزهایی خاص است. از همین نظر هم بحث ما بیشتر متوجه مفهوم سیاسی آمریکا است نه کشور آمریکا.

0 دیدگاه
بستن منو