روان‌کاوی و فرهنگ ۱۳: کاربردهای نظریه‌ی روانکاوی در تحلیل‌های اجتماعی و نقد هنری

بسم الله الرحمن الرحیم

روان‌کاوی و فرهنگ، دکتر روزبه توسرکانی، جلسه‌ی ۱۳، دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۶

این جلسه به دو موضوع می‌پردازیم. یکی تحلیل روانکاوانه‌ی گذار به دوران پست‌مدرن و دیگری بحث نقد هنری و نظریه روانکاوی.

۱- تنوع نظریات در باب دوران پست‌مدرن

می‌توان گفت مدرنیته به‌نوعی قیام علیه سنت به‌صورت کلی آن است که پشتوانه‌ی آن‌هم این ادعا بود که باید تمام پیشینه‌ی معرفتی بشر از فیلتر عقل و نقادی گذشته باشد تا مقبول واقع گردد. درواقع دوران روشنگری، دوران بلوغ عقلی بشر است. گویا تصور روشنی از عقل و نقادی وجود دارد و بحث‌های منطقی نیز راه گشایی دارد.

0 دیدگاه
بستن منو