آمریکا، به چهار روایت ۳

بسم الله الرحمن الرحیم

آمریکا، جلسه‌ی سوم، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۷

۱- مروری بر مطالب جلسه‌ی پیشین

همان‌طور که جلسه پیشین بیان شد، دو روایت در باب آمریکا نظیر نگاه به فردی از منظر درونی و بیرونی است. مثلاً اگر با زندگی هیتلر آشنا باشید می‌بینید که برخلاف رفتارش چه نیات و حالات ذهنی متعالی‌ای داشته است. اشکال روایت اول این است که رفتارهای بیرونی را می‌بیند و به اشتباه استنتاج‌هایی از درون آمریکا می‌کند. اشکال روایت دوم نیز این است که چون از منظر فردی است که درون آمریکا زیست می‌کند، استنتاج‌های نادرستی نسبت به رفتار بیرونی آمریکا دارد.

0 دیدگاه

آمریکا، به چهار روایت ۲

بسم الله الرحمن الرحیم

آمریکا، جلسه‌ی ۲، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۷

۱-  بررسی نقدها به روایت دوم

در این جلسه، بعد از بیان روایت دوم که جانب‌دارانه و مثبت است، باید سعی کرد به انتقادات جدی به این روایت پاسخ گفت.

۱-۱ نبود دموکراسی واقعی در حاکمیت آمریکا

انتقاد اول این است که برخلاف آنچه بیان شد سیاست آمریکا صرفاً نوعی فریب اذهان عمومی است و خبری از دموکراسی نیست. البته این انتقاد، دو روایت ضعیف و قوی دارد. روایت ضعیف این است که آنچه در صحنه‌ی سیاست و حاکمیت دیده می‌شود با آنچه در واقع است، فاصله‌ی زیادی دارد.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۱۴: چه نوع انتظاری از متن قرآن باید داشته باشیم؟

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۱۴، دکتر روزبه توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ۱۳۹۷/۶/۱۳

۱- چه انتظاری از قرآن به عنوان کتاب الهی داریم؟

چیزی که در جلسه‌ی قبل به آن رسیدیم این بود که بحث‌هایی در مورد انتظاری که از زبان و فرم ادبی کتابی که قرار است ادعا کند حاصل ارتباط خدا با بشر است، داشته باشیم.

ما انتظاری که از این کتاب داریم، بنا به آن دلیلی که فکر می‌کنیم ممکن است خداوند با بشر ارتباط برقرار کرده باشد، چه هست؟ این است که در درجه‌ی اول، این کتاب در واقع درباره‌ی خدا باشد.

0 دیدگاه
بستن منو