دفاع عقلانی ۱: منظور و هدف از جلسات دفاع عقلانی از دین چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ، ۱دکتر توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

۱- نحوهی برگزاری جلسات

اول جلسه میخواهم یک مقدار در مورد خود جلسات و فرمت برگزاری آن صحبت کنم و بگویم که موضوع جلسات چه چیزی است. بههرحال فکر میکنم اکثریت کسانی که اینجا هستند فقط یک اسمی در یک پوستری شاید دیدهاند یا از یک جایی شنیدهاند که بههرحال قرار است یک جلسهای با یک چنین عنوانی تشکیل شود. من میخواهم یک مقدار وقت بگذارم، امروز بگویم که عنوان یعنی چه و در مورد چه میخواهیم بحث کنیم و چگونه بحث کنیم.

0 دیدگاه
بستن منو