دفاع عقلانی ۳: تفاوت دفاع عقلانی در گذشته و حال

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۳، دکتر توسرکانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

این سومین جلسه است که من همچنان درباره‌ی طرح کلّی دفاع عقلانی از دین صحبت می‌کنم و به شدّت هم اصرار دارم که این بحث‌های اوّلیه مهم است و ان شاء الله در ادامه‌ی جلسات به اهمّیت آن پی خواهیم برد. ابتدا با ذکر مثالی یک جمع‌بندی از موضوعات ذکر شده ارائه می‌دهم و سعی می‌کنم اهمّیت و معنای دفاع عقلانی از دین را روشن کنم.

۱- مقدمه

فرض کنید قرار است یک مسابقه‌ی وزنه‌برداری برگزار شود و من یک وزنه‌برداری هستم که می‌توانم رکوردهای یک‌ضرب و دوضرب را به راحتی شکست بدهم.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۲: موانع موجود در عقیده‌ورزی

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ۲، دکتر توسرکانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

مروری بر نکات جلسه‌ی پیشین

۱فضای رقابتی درزمینه‌ی عقیده‌ورزی

درزمینه‌ی عقیده‌ورزی به صورت اعم، ما با یک فضای رقابتی مواجه هستیم. در هر نوع بحثی با مخالفان عقیده‌ی خود، بعد از توافق اولیه بر اصولی، وارد بحث می‌شویم. از این نظر که زمینه‌ی بحث که عقیده‌ورزی است، در مسائل خطیری است که به زیست عمومی ما مربوط است، و ما در شرایط اضطراری دست به انتخاب عقیده زده‌ایم، سویه‌ی بحث‌ها باید دارای فواید عملی مشخصی باشد. آنچه در بحث عقیده بر عهده‌ی هرکسی است، اثبات برتری آن نسبت به مجموعه‌های هم‌ارز آن است، نه اثبات برتری مطلق.

0 دیدگاه

دفاع عقلانی ۱: منظور و هدف از جلسات دفاع عقلانی از دین چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

درسگفتارهای دفاع عقلانی از دین، جلسه‌ی ، ۱دکتر توسرکانی، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴

۱- نحوهی برگزاری جلسات

اول جلسه میخواهم یک مقدار در مورد خود جلسات و فرمت برگزاری آن صحبت کنم و بگویم که موضوع جلسات چه چیزی است. بههرحال فکر میکنم اکثریت کسانی که اینجا هستند فقط یک اسمی در یک پوستری شاید دیدهاند یا از یک جایی شنیدهاند که بههرحال قرار است یک جلسهای با یک چنین عنوانی تشکیل شود. من میخواهم یک مقدار وقت بگذارم، امروز بگویم که عنوان یعنی چه و در مورد چه میخواهیم بحث کنیم و چگونه بحث کنیم.

0 دیدگاه
بستن منو