درس گفتارهای سوره نور

نور ۱۲: بیت، عشق و ابتغای رزق، قلوب و ابصار، نسبت زن و مرد با سه‌گانۀ لاکان، موانع فهم قرآن و توصیه‌هایی برای فهم بهتر قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۲، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

زیبایی و قدرت

زیبایی و قدرت را دو قطب مخالف می‌دانیم که هریک سطوح مختلفی داردسطح پایین که جسمانی است و ‌سطح بالا که معنوی و آسمانی استهرقدر بالاتر برویم، زیبایی و قدرت به همدیگر نزدیک‌تر و تفکیکشان از یکدیگر دشوارتر می‌شود؛ به‌دلیل ‌‌‌‌‌‌‌اینکه این‌ها همه اسماء الهی است و در نوک ساختار هرم‌مانند، همه در چیزی منحل می‌شود؛ ‌مثلاً اگر انسان به کسی که به او بدی کرده است، خوبی کند، این کار هم قدرتمندانه است و هم زیبا

0 دیدگاه

نور ۱۱: پوشش زنان، ازدواج، تمثیل شجره و مفهوم شرقی-غربی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۱، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسات قبل

در جلسات قبل سعی ‌‌کردم به‌طور مستدل نشان دهم که مسئلۀ مرکزی سورۀ نور جنسیت و رابطۀ زن و مرد در قالب خانواده استدر سورۀ نور این موضوع بسیار مهم است و دید بسیار مثبتی دراین‌باره وجود دارد؛ به‌طوری که آن را رابطه‌ای مقدس می‌داند که ‌می‌تواند به نتایج بسیار خوبی برسدوقتی این‌گونه نگاه کنیم، طبعاً نگاهمان به چرایی وضع احکام و محدودیت‌های فراوان در روابط زن و مرد تغییر می‌کندبه‌عبارت دقیق‌تر، دیگر نمی‌توانیم این‌گونه نگاه کنیم که گویی منبع فسادی در این بین هست که باید به‌کمک محدودیت‌هایی سعی کنیم آن را کنترل کنیم؛ چون باید در نظر داشته باشیم که احکام آن نکتۀ مثبت و جالب در روابط دو جنس را تقویت ‌و در عین حال، از انحراف جلوگیری ‌‌می‌کند.

0 دیدگاه

نور ۹: فلسفه احکام، مدل یونگ، حکم حجاب

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۹، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسۀ قبل

جلسۀ قبل بحث دربارۀ قطعۀ تمثیلی میانۀ سورۀ نور را موقتاً قطع کردم تا یک جلسه دربارۀ حکم آیۀ حجاب صحبت کنم؛‌ چون میل داشتم نشان دهم که چگونه وقتی احکام در قرآن و مثلاً در قالب یک سوره می‌آید، دیدگاهی به آن‌ها پیدا می‌کنیم. در این حالت، قرآن بیش از آنکه بخواهد بر جزئیات احکام تأکید کند، ‌‌می‌کوشد با آوردن احکام در کنار احکام دیگر یا‌ داستان‌ها و تمثیل‌ها،‌ ما را به معنی و علت وضع احکام برساند.

0 دیدگاه

نور ۸: ادامه مباحث جلسه قبل و بررسی دیدگاه های مختلف در باره حکم حجاب

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۸، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵
  • پرسش و پاسخ

حضار: من می‌خواهم مطلبی کلی راجع به احکام بگویم، احکام قرآنی و غیر آن. بعضی احکام در قرآن هست،‌ مثلاً حکم ارتداد یا حکم حجاب، که

استاد: حکم ارتداد را حکمی می‌دانید که در قرآن هست؟

حضار: در این زمینه بحثی نیست. فرض کنید یکی از احکامی که واقعاً هست، مثل حجاب. افرادی که می‌خواهند احکام را توضیح دهند، وقتی به صحبت‌های اکثرشان گوش می‌دهیم، خودشان هم به‌نحوی شک دارند در اینکه این حکم را خدا گفته است.

0 دیدگاه
بستن منو