درس گفتارهای سوره نور

نور ۱۵: فقه

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۵، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

در آغاز بحث دربارۀ سورۀ نور گفتم که ‌هیچ‌وقت راجع به بودن یا نبودن حکمی قطعاً صحبت نمی‌کنم. حداکثر می‌توانم بگویم که از قرآن چه برمی‌آید. فقط فردی که در زمینۀ حدیث کاملاً آگاه است،‌ می‌تواند با استفاده از احادیث بگوید حکم نهایی چیست؛ ولی دربارۀ خود فقه، مثلاً تاریخ آن، افرادی هم که علم حدیث نمی‌دانند، می‌توانند مطالعه و بحث و اظهارنظر کنند.

۱- مرور جلسۀ قبل

یکی از دلایلی که می‌خواهم این بحث را تکرار کنم، این است که گمان می‌کنم بعضی مطالب را درست درک نکردیم؛ چون از این مسیر خاص به بحث وارد شدم:
۱.

0 دیدگاه

نور ۱۴: حصن و محصنات، حکم رجم، موارد اختلاف احکام در قرآن و فقه، تاثیر فقه شیعه از فقه اهل تسنن، بازنگری احکام فقهی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۴، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسۀ قبل

جلسۀ قبل تأکید کردم که از همان یکی‌دو آیۀ اول سورۀ نور متوجه می‌شویم که حرمت زنا به‌علت تقابل آن با نکاح است. توضیح دادم که مراسم نکاح از دید زن‌ها بسیار مهم است؛ چون مراحلی دارد که طی آن دو طرف، به‌ویژه مرد، شرایط لازم را برای نکاح احراز می‌کنند. همچنین از اشتباه مترجمان قرآن در ترجمۀ واژۀ محصنات و تأثیر این اشتباه بر فهم نادرست آیات گفتم و این واژه و ترجمه‌اش را در صفحه‌ای از سورۀ نساء بررسی کردم.

0 دیدگاه

نور ۱۳: اهمیت نکاح، مقایسه عشق زن و مرد و اسماء الهی، واژه محصن، رجم و ازدواج با کنیز

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۳، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱غلبۀ عنصر آب در قسمت میانی سورۀ نور

در بخش پایانی قسمت میانی سورۀ نور آب فراوان است و این عنصر غلبه دارد. بعد از تمثیل شرقی (خورشید و پرتو)، تمثیل غربی می‌آید که مربوط به موج و ابر است. در این قسمت حالتی وجود دارد که بسیار نامطلوب و کاملاً بدون نور است؛ ولی به‌نحوی توضیح داده می‌شود که حالت غربی حالتی است مخصوص زن‌ها که به آفرینش منجر می‌شود. به‌عبارت دیگر، از درون حالت تاریک و بدون نور ولی پر از آب غربی، از درون این ناخودآگاهی و از درون آنچه بر وجود زن‌ها غلبه دارد، آفرینش به وجود می‌آید.

0 دیدگاه

نور ۱۲: بیت، عشق و ابتغای رزق، قلوب و ابصار، نسبت زن و مرد با سه‌گانۀ لاکان، موانع فهم قرآن و توصیه‌هایی برای فهم بهتر قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۲، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

زیبایی و قدرت

زیبایی و قدرت را دو قطب مخالف می‌دانیم که هریک سطوح مختلفی داردسطح پایین که جسمانی است و ‌سطح بالا که معنوی و آسمانی استهرقدر بالاتر برویم، زیبایی و قدرت به همدیگر نزدیک‌تر و تفکیکشان از یکدیگر دشوارتر می‌شود؛ به‌دلیل ‌‌‌‌‌‌‌اینکه این‌ها همه اسماء الهی است و در نوک ساختار هرم‌مانند، همه در چیزی منحل می‌شود؛ ‌مثلاً اگر انسان به کسی که به او بدی کرده است، خوبی کند، این کار هم قدرتمندانه است و هم زیبا

0 دیدگاه

نور ۱۱: پوشش زنان، ازدواج، تمثیل شجره و مفهوم شرقی-غربی

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۱۱، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسات قبل

در جلسات قبل سعی ‌‌کردم به‌طور مستدل نشان دهم که مسئلۀ مرکزی سورۀ نور جنسیت و رابطۀ زن و مرد در قالب خانواده استدر سورۀ نور این موضوع بسیار مهم است و دید بسیار مثبتی دراین‌باره وجود دارد؛ به‌طوری که آن را رابطه‌ای مقدس می‌داند که ‌می‌تواند به نتایج بسیار خوبی برسدوقتی این‌گونه نگاه کنیم، طبعاً نگاهمان به چرایی وضع احکام و محدودیت‌های فراوان در روابط زن و مرد تغییر می‌کندبه‌عبارت دقیق‌تر، دیگر نمی‌توانیم این‌گونه نگاه کنیم که گویی منبع فسادی در این بین هست که باید به‌کمک محدودیت‌هایی سعی کنیم آن را کنترل کنیم؛ چون باید در نظر داشته باشیم که احکام آن نکتۀ مثبت و جالب در روابط دو جنس را تقویت ‌و در عین حال، از انحراف جلوگیری ‌‌می‌کند.

0 دیدگاه
بستن منو