درس گفتارهای سوره نور

نور ۹: فلسفه احکام، مدل یونگ، حکم حجاب

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۹، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسۀ قبل

جلسۀ قبل بحث دربارۀ قطعۀ تمثیلی میانۀ سورۀ نور را موقتاً قطع کردم تا یک جلسه دربارۀ حکم آیۀ حجاب صحبت کنم؛‌ چون میل داشتم نشان دهم که چگونه وقتی احکام در قرآن و مثلاً در قالب یک سوره می‌آید، دیدگاهی به آن‌ها پیدا می‌کنیم. در این حالت، قرآن بیش از آنکه بخواهد بر جزئیات احکام تأکید کند، ‌‌می‌کوشد با آوردن احکام در کنار احکام دیگر یا‌ داستان‌ها و تمثیل‌ها،‌ ما را به معنی و علت وضع احکام برساند.

0 دیدگاه

نور ۸: ادامه مباحث جلسه قبل و بررسی دیدگاه های مختلف در باره حکم حجاب

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۸، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵
  • پرسش و پاسخ

حضار: من می‌خواهم مطلبی کلی راجع به احکام بگویم، احکام قرآنی و غیر آن. بعضی احکام در قرآن هست،‌ مثلاً حکم ارتداد یا حکم حجاب، که

استاد: حکم ارتداد را حکمی می‌دانید که در قرآن هست؟

حضار: در این زمینه بحثی نیست. فرض کنید یکی از احکامی که واقعاً هست، مثل حجاب. افرادی که می‌خواهند احکام را توضیح دهند، وقتی به صحبت‌های اکثرشان گوش می‌دهیم، خودشان هم به‌نحوی شک دارند در اینکه این حکم را خدا گفته است.

0 دیدگاه

نور ۷: بررسی احکام سوره و اثر روابط متعالی زن و مرد در رسیدن به کمال

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۷، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسات قبل

از جلسۀ اول تا جلسۀ چهارم بر روی این متمرکز بودیم که متن را از اول تا آخر بخوانیم و به قطعه‌هایی تقسیم کنیم و سعی کنیم بفهمیم در آن چه می‌گذرد. به جایی ‌رسیدیم که از متن استنتاج کردیم که روابط عاشقانۀ بین زن و مرد درون خانواده می‌تواند به معرفت و عرفان منجر شود. بعد درصدد برآمدیم که بفهمیم چگونه چنین چیزی ممکن است. بنابراین، از جلسۀ پنجم تا اندازه‌ای از متن جدا شده‌ایم. این کار لزوماً در جهت فهمیدن متن سوره نیست؛ با این حال این کنجکاوی از نظر من مشروع و مجاز است.

0 دیدگاه

نور ۶: عشق بین زن و مرد مقدمه‌ای برای رسیدن به عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

درس‌گفتارهای سوره نور، جلسه‌ی ۶، دکتر روزبه توسرکانی، دانشگاه شریف، سال ۱۳۸۵

۱- مرور جلسات قبل

در جلسات قبل، از تمثیل نور خدا تعبیری ارائه دادم. این تمثیل در سورۀ نور مرکزیت دارد و اسم سوره از آن گرفته شده است. سعی کردم دلایلی از خودِ متن بیاورم تا درستی تعبیرم را اثبات کنم. در این تمثیل، نور خدا به مشکاتی تشبیه شده است که ویژگی‌هایی دارد. طبق تعبیر من، رابطه و شور عاشقانه‌ای که در خانواده بین زن و مرد به وجود می‌آید، در این تمثیل به شعله‌ای تشبیه شده است. این شعله می‌تواند به محیطی تبدیل شود که زمینه‌ساز معرفت است.

0 دیدگاه
بستن منو